SLOTXO JACKPOT 3,314,222.43 B

หน้าหลัก สล็อต น่ารู้

translate

translate

translate นั้นแปลว่า แปล หรือแปลความหมาย เปลี่ยน ทำความเข้าใจ และสามารถแปลได้อย่างอื่น อีกมากมาย แล้วแต่รูปประโยค การแปลนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก กับหลายๆประเทศ ซึ่งทางกูเกิ้ล ได้สร้างโปรแกรมการแปล เพื่อนคนหลายๆประเทศ ได้ใช้กัน คือ Google translate Slotxo

Google translate เป็นบริการ แปลภาษาของ Google ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ และสามารถแปลหน้าในกูเกิ้ลได้ หรือมีเป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถโหลดลงมือถือ ไว้ใช้งานง่ายๆ หรือใช้งานบน Google ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ภาษาที่รองรับและให้บริการของ Google translate มีมากกว่า 100 ภาษา

 • พม่า
 • ไอริช
 • อินโดนีเซีย
 • เวลส์
 • ซุนดา
 • จีนตัวย่อ
 • มองโกเลีย
 • โชนา
 • เดนมาร์ก
 • คุชราต
 • อังกฤษ
 • โครเอเชีย
 • อาร์มีเนีย
 • อาหรับ
 • เนปาล
 • บาสก์
 • สวาฮีลี
 • ชวา
 • ญี่ปุ่น
 • ฮังการี
 • ม้ง
 • ฮาวาย
 • จอร์เจีย
 • ฝรั่งเศส
 • ฟินแลนด์
 • ละติน
 • คีร์กีซ
 • สิงหล
 • ไทย
 • เปอร์เซีย
 • แอลเบเนีย
 • ฟิลิปีโน
 • กันนาดา
 • ครีโอลเฮติ
 • ดัตช์
 • โซโธใต้
 • บอสเนีย
 • มาลากาซี
 • อัมฮาริก
 • ลัตเวีย
 • ชิเชวา
 • ฟรีเชีย
 • มาซิโดเนีย
 • สินธี
 • กาตาลา
 • โรมาเนีย
 • เอสโตเนีย
 • นอร์เวย์ (Bokmål)
 • เบลารุส
 • เยอรมัน
 • ซามัว
 • คาซัค
 • Scots Gaelic
 • เซอร์เบีย
 • ซูลู
 • เวียดนาม
 • เตลูกู
 • ยูเครน
 • สวีเดน
 • เบงกอล
 • สโลวัก
 • ลาว
 • เช็ก
 • จีนตัวเต็ม
 • เกาหลี
 • เคิร์ด (เคิร์ดเหนือ)
 • กรีก
 • กาลิเซีย
 • อาฟรีกานส์
 • ตุรกี
 • ไอซ์แลนด์
 • Xhosa
 • โซมาลี
 • สเปน
 • โปรตุเกส
 • อิตาลี
 • ยิดดิช
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มลยาฬัม
 • อุซเบก
 • มลายู
 • อาเซอร์ไบจาน
 • Nyanja
 • ฮินดี
 • ทมิฬ
 • เมารี
 • คอร์ซิกา
 • ปาทาน
 • เซบัวโน
 • เฮาซา
 • ปัญจาบ
 • เอสเปรันโต
 • ฮีบรู
 • บัลแกเรีย
 • อิกโบ
 • เขมร
 • อูรดู
 • โยรูบา
 • รัสเซีย
 • สโลวีเนีย
 • มอลตา
 • โปแลนด์
 • มราฐี
 • ทาจิก

ความเป็นมา

Google Translate เป็นบริการแปลเสริมที่พัฒนาโดย Google ในเดือนเมษายน 2549 แปลข้อความและสื่อหลายรูปแบบเช่นคำวลีและหน้าเว็บ

เดิมที Google Translate เปิดตัวเป็นบริการแปลด้วยเครื่องเชิงสถิติ การแปลข้อความที่จำเป็นเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะแปลเป็นภาษาที่เลือกเป็นขั้นตอนบังคับที่ต้องดำเนินการ

เนื่องจาก SMT ใช้อัลกอริทึมการคาดเดาในการแปลข้อความจึงมีความแม่นยำทางไวยากรณ์ต่ำ อย่างไรก็ตามในตอนแรก Google ไม่ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขข้อ จำกัด นี้เนื่องจากลักษณะของภาษาที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา สล็อต

ในเดือนมกราคม 2010 Google ได้เปิดตัวแอพ Android และ iOS ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 เพื่อใช้เป็นล่ามส่วนตัว แบบพกพา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 มีการรวมเข้ากับเบราว์เซอร์เช่น Chrome และสามารถออกเสียง ข้อความจดจำคำในภาพ โดยอัตโนมัติ และ ระบุข้อความ และภาษาที่ไม่คุ้นเคย

Google Translate ปรับปรุงการแปลภาษาให้ดีขึ้นด้วยระบบ AI แปลทั้งประโยคได้ดีขึ้น พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ | DroidSans

ในเดือนพฤษภาคม 2014 Google ได้ซื้อWord Lens เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของการแปลด้วยภาพ และเสียง สามารถสแกนข้อความ หรือรูปภาพด้วยอุปกรณ์ ของตน และแปลได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้นระบบ จะระบุภาษาต่างประเทศ และแปลคำพูดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้บุคคลใด แตะปุ่มไมโครโฟน เมื่อจำเป็นต้องแปลคำพูด ยูทูป

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 Google ได้เปลี่ยนวิธีการแปล เป็นระบบที่เรียกว่าการแปล ด้วยเครื่องระบบประสาท ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ในการแปลทั้งประโยค พร้อมกันซึ่งวัดได้ว่ามีความแม่นยำ มากขึ้นระหว่างภาษาอังกฤษ

และฝรั่งเศสเยอรมันสเปน และจีน ไม่มีการให้ผลการวัดโดยนักวิจัยของ Google สำหรับ GNMT จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ หรือระหว่างคู่ภาษาที่ไม่มี ภาษาอังกฤษ ในปี 2018 มีการแปลมากกว่า 1 แสนล้านคำต่อวัน

คุณสมบัติ

Google แปลภาษา สร้างการประมาณ ในภาษาต่างๆ ของข้อความ และสื่อหลายรูปแบบ รวมถึงข้อความคำพูดเว็บไซต์ หรือข้อความ ที่แสดงเป็นภาพนิ่ง หรือภาพวิดีโอสด สำหรับบางภาษา Google แปลภาษาสามารถสังเคราะห์เสียงพูด google drive

จากข้อความ และ ในบางคู่คุณสามารถเน้นคำ และวลีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างแหล่งที่มา และข้อความเป้าหมายได้ บางครั้งผลลัพธ์ จะแสดงพร้อมข้อมูล ตามคำบอกด้านล่า งช่องการแปล แต่ไม่ใช่พจนานุกรม และแสดงให้เห็นว่า มีการประดิษฐ์คำแปลในทุกภาษา

สำหรับคำที่ไม่รู้จัก หากเลือก “ตรวจหาภาษา” จะสามารถระบุข้อความ ในภาษาที่ไม่รู้จัก ได้โดยอัตโนมัติ ในอินเทอร์เฟซเว็บผู้ใช้สามารถแนะนำคำแปลอื่น ๆ เช่นคำศัพท์ทางเทคนิคหรือแก้ไขข้อผิดพลาด คำแนะนำเหล่านี้ อาจรวมอยู่ในการอัปเดต กระบวนการแปลในอนาคต หากผู้ใช้ป้อน URLในข้อความต้นฉบับ Slotxo

Google Translate จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ ของเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถบันทึก ข้อเสนอการแปลใน “Phrasebook” เพื่อใช้ในภายหลัง สำหรับบางภาษาข้อความ ที่สามารถป้อนผ่านทางแป้นพิมพ์

Google Translate จ่อนำเข้าฟีเจอร์ช่วยแปรเสียงเป็นตัวอักษร! - 65blogs

บนหน้าจอผ่านการเขียน ด้วยลายมือหรือรู้จำเสียงพูด เป็นไปได้ที่จะป้อนการค้นหา ในภาษาต้นทางที่แปล เป็นภาษาปลายทางเป็นครั้งแรก เพื่อให้สามารถเรียกดู และตีความผลลัพธ์จากภาษาปลายทาง ที่เลือกในภาษาต้นทางได้

ตำราที่เขียนในภาษากรีก , เทวนาครี , ซีริลลิและอาหรับสคริปต์สามารถทับศัพท์โดยอัตโนมัติ จากเทียบเท่าการออกเสียง ในการเขียนอักษรละติน Google แปลภาษา เวอร์ชันเบราว์เซอร์ มีตัวเลือกการอ่านออกเสียง สำหรับการแปลงภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลือกเดียวกันนี้ ไม่มีในเวอร์ชัน API ที่ต้องชำระเงิน

Last Update : 15 พฤศจิกายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)

Written by: