SLOTXO JACKPOT 3,314,222.43 B

หน้าหลัก สล็อต น่ารู้

กยศ

กยศ การชำระเงิน กยศ. อัตราดอกเบี้ย

กยศ หรือ ที่หลายๆคนรู้จักกัน กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนนี้ เราสามารถกู้ยืม เพื่อการศึกษาได้ และผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ กระทรวงกำหนดไว้ ซึ่งมี 2 ลักษณะด้วยกันดังนี้ สล็อต

กู้ กยศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ลักษณะที่ 1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี คือรายได้ของบิดา หรือมารดารวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาท กรณี ไม่ได้ติดต่อกับ ที่บิดา หรือมารดา คนใดคนหนึ่ง สามารถแจ้งรายได้เพียงคนใดคนหนึ่ง และแจ้งขาดการติดต่อ กับคนใดคนหนึ่งได้
 • ศึกษาในระดับ การศึกษา มัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. / อนุปริญญาตรี / ปริญญาตรี
 • อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อนับรวมระยะเวลาปลอดหนี้แล้ว หรือระยะเวลาที่หลังสิ้นสุดการศึกษา 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม / สาธาณะ หรือ มีการเก็บชั่งโมง ทำจิตรอาสา

ลักษณะที่ 2 ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

 • ไม่จำกัดรายได้ (หากประสงค์ที่จะกู้ยืม ค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี คือรายได้ของบิดา หรือมารดารวมกันต้องไม่เกิน 360,000 บาท กรณี ไม่ได้ติดต่อกับ ที่บิดา หรือมารดา คนใดคนหนึ่ง สามารถแจ้งรายได้เพียงคนใดคนหนึ่ง และแจ้งขาดการติดต่อ กับคนใดคนหนึ่งได้
 • ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ ในระดับปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี ซึ่งสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน ของการผลิตกำลังคน และ มีความจำเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ มีดังนี้ Slotxo

1. ระดับ ปวท. / ปวส. หรือเทียบเท่า
1.1 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.1 ประเภทวิชาอุตสหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิค ระบบขนส่งทางรางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และการเดินเรือ และ อื่นๆ

2. ระดับ อนุปริญญา / ปริญญาตรี
2.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ศาสตร์
2.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 เกษตรศาสตร์
2.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
2.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

 • อายุไม่เกิน 30 ปี ในการศึกษาที่ยืนคำขอกู้ยืมกองทุนเพื่อนการศึกษา
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม / สาธาณะ หรือ มีการเก็บชั่งโมง ทำจิตรอาสา

วันครบกำหนดชำระหนี้

1. เรียนจบการศึกษา หรือเลิกศึกษาแล้ว 2 ปี นับจากปีที่จบการศึกษา หรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหรี้ 2 ปี) SLOTXO

2. หากผู้กู้ยืมเงิน ยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. แล้ว ต้องแจ้งสถานภาพให้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามฯ ทราบ (หากไม่แจ้งสถานภาพ จะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ หลังจากนั้น 2 ปี) ความรับผิดชอบ ของเกม

3. หากครบกำหนดชำระหนี้ แล้วยังไม่มีงานทำ สามารถขอผ่อนผันได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

*ในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ ก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้ได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด

กยศ

การคำนวนอัตราดอกเบี้ย และเงินต้นที่ต้องชำระ ในแต่ละเดือน

สำหรับวิธีจ่ายหนี้ กยศ.นั้นเราจะอธิบาย ให้เข้าใจกันในบทความนี้ ซึ่งเป็นวิธีคิด การจ่ายภายในวันที่ 5 กรกฏาคม ของทุกปี และให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ ต้องเริ่มชำระหนี้ เมื่อหมดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ตามอัตราการผ่อนชำระรายปี

กยศ

ดูตารางควบคู่ไปกับการ ยกตัวอย่าง หากเงินต้นในการกู้ยืมไว้ที่ 170,000 บาท เมื่อครบกำหนด ที่ต้องชำระ หรือพ้นระยะเวลาปลอดหนี้

 • ในปีแรก ยังไม่ต้องชำะดอกเบี้ย จะต้องชำระเงินคืน เฉพาะเงินต้นในอัตรา 1.5% ของเงินต้นที่กู้ยืม = 2,550 บาท ทำให้เงินต้นในปีถัดไปเหลือ 167,450 บาท
 • และในปีต่อไป จะต้องคำนวนตามเกณฑ์ คือเอาเงินต้นคงเหลือ คูณกับ 1% คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี หรือ 365 วัน จะได้ดอกเบี้ยที่ต้องชำระคือ 1,674.50 บาท
  ทำให้ในปีที่ 2 การชำระเงินต้นในอัตรา 2.5% คืนเงินต้นคูณ 2.5% = 4,250 บาท
 • และอัตราการชำระเงินต้น ก็เพิ่มขึ้นไปตามปี ดังในตารางนั่นเอง

*ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินคืนไม่ต่ำกว่ายอดรวมรายปี (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี เพื่อป้องกันการเสียเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ประวัติ วอลเลย์บอล

วิธีการคำนวนการณีสัญญาชำระรายเดือน

ยอดรวมที่ต้องชำระรายปี หาร 12 = ยอดชำระรายเดือน

Last Update : 13 พฤศจิกายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)

Written by: